Die Arbeitsgemeinschaft Agamen stellt sich vor
DGHT-AG Agamen

Diploderma flaviceps Literatur und Schriften
Art / Species:
Diploderma flaviceps (BARBOUR & DUNN, 1919)

Unterarten / Subspecies:

Synonyme / Synonyms:
Japalura flaviceps BARBOUR & DUNN 1919
Japalura yunnanensis - BOULENGER 1885: 310 (part.)
Japalura flaviceps - WERMUTH 1967: 66
Japalura flaviceps - SMITH 1935: 176
Japalura flaviceps - MACEY et al. 2000
Japalura flaviceos [sic] — LI et al. 2003
Japalura flaviceps — MANTHEY 2010
Diploderma flaviceps — WANG et al. 2018
Trivialname / Common name:
Szechwan japalure
Verbreitung / Distribution:
China (W Sichuan, E Xizang = Tibet, Qinghai, Gansu, Shenxi, Shanxi, N Yunnan)
Type locality: Tung River, Western Szechuan [= Sichuan], ca. 30.6006° 101.4621° (WGS84)

zurück / back